ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 7 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 7

การทำการเกษตรแบบยั่งยืนของบ้านสายโท7คือการผสมผสานในเรื่องของ ดิน, น้ำ, ลม, ฟ้า, อากาศ, การเพาะปลูกพืชผัก, การเพาะปลูก,สมุนไพร, การเลี้ยงสัตว์และสร้างที่อยู่อาศัยที่ผสมผสาน ในพื้นที่เดียวกันให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความสมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติ สำหรับความยั่งยืนนั้นชาวบ้านมีการปรับรูปแบบของพืชเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการปลูกอินถผาลัม ปลูกล้วยน้ำหว้า เงาะ ทุเรียน มะนาว มะขาม มันสัมปะหลัง ปลูกมะพร้าว เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ และการบริหารพื้นดินให้มีคุณภาพ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้สามารถปลูกพืชผักได้อย่างหมุนเวียน สร้างรายได้และสร้างผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้กำลังคนเป็นหลัก ไม่เน้นการใช้เครื่องจักร รวมทั้งไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดอีกด้วย และเริ่มจากการใช้แรงงานที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แรงงานของคนในครอบครัวและงานของผู้คนในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน จนกระทั่งกลายเป็นสายน้ำหลักอันรวมจิตใจอันเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง เมื่อจะส่งผลผลิตออกไปขาย ก็สามารถทำให้ได้ราคาดีไม่ถูกกดจากพ่อค้าคนกลาง และยังนำพืชเศรษฐกิจในหมู่บ้านมาแปรรูปเป็นสินค้าโอทอปของหมู่บ้าน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู