การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านสายโท 8 กลาง 

ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้า นายพงษ์นรินทร์  คำยางฉ้อง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 8 กลาง ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 8 กลางได้ข้อมูลดังนี้

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชนหมู่บ้านสายโท 8 กลาง เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคเองและมีการแบ่งขาย การเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านนั้นจะใช้เป็นอาชีพเสริมซึ่งการเตรียมพื้นที่จะใช้พื้นที่ ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง ส่วนสัตว์ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันทั่วไปนั้นจะมี วัว หมู หนูนา ไก่พื้นบ้าน เป็ดไข่ กบ ปลาชนิดต่างๆ  เป็นต้น

สัตว์ดังกล่าวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็เพื่อที่ชาวบ้านจะนำมาบริโภคในครัวเรือนและแบ่งขายตามท้องตลาดตามหมู่บ้าน

ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้าน คือ ต้นทุนในการซื้ออาหารของสัตว์บางชนิดที่ต้องกินอาหารสำเร็จรูปไม่สามารถปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติได้  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามภาคครัวเรือนชุมชน จำนวน 10 หลังคาเรือน

มีครัวเรือนที่น่าสนใจจะขอยกตัวอย่างคือ ครัวเรือนของนายอุไร คำยางฉ้อง ซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ครัวเรือนนี้มีการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงวัว ปลูกต้นกล้วย มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น

วิดีโอประกอบการลงพื้นที่

 

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

 

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู