ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 7 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 7

ความคิดเห็นชาวบ้านสายโท7ในการตั้งศูนย์กักตัวในหมู่บ้าน
จากการทำงานของคนหลายฝ่ายแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านประชุมหารือกันว่า จะทำสถานที่กักตัวที่ศาลากลางหมู่บ้านสายโท7เพื่อให้ลูกหลานของหมู่บ้านสายโท7ที่ต้องการกลับบ้าน แต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้การระบาดหนักของโควิด19 ทำให้เทศตำบลจันทบเพชร เขามาใช้สถานที่ศาลากลางหมู่บ้านสายโท7 เป็นที่กักตัวของเทศบาล ทำให้คนในหมู่บ้านมีข้อสงสัยถึงที่มาที่ไปว่ามาได้อย่างไรและจากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับการเป็นสถานที่กักตัวของเทศบาล พบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป และส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าจะทำต้องเข้มงวดและเป็นไปตามแบบแผนการกัดตัวที่ควรจะเป็น และการเอาคนมากักตัวช่วงแรก ไม่มีใครเฝ้า ทำให้ตอนกลางคืนมีคนออกจากสถานที่กักตัว บ้างก็คนที่อยู่ในบ้านไปเล่นกับคนที่กักตัว ทำให้คนที่อยู่ในระแวกใกล้ๆศากลางหมู่บ้าน คนในชุมชนต่างหวาดกลัวไปตามๆกัน จึงแจ้งผู้นำหมู่บ้าน จากนั้นทางเทศบาทจึงจัดเวรให้มีคนมาเฝ้าสถานที่กักตัวทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอุ่นใจและพร้อมใจให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงและเข้าใจการทำงานของส่วนต่างๆมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู