บ้านสายโทร 6 ใต้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นประกอบไปด้วย 20 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู สุรินทร์ สกลนคร เลย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร และชัยภูมิ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 ใน 3 ของประเทศเลยทีเดียว และมีจำนวนประชากรโดยประมาณอยู่ที่  21 ล้านคน เหตุนี้เองจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจึงมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ภาคอีสาน ทำให้บุคคลที่อยู่ในภูมิภาคอื่นของประเทศ เรียก คนที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า คนอีสาน

ชาวบ้านสายโทร 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชรนั้น คนในชุมชนมีการอพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์  บุรีรัมย์ โดยส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดมหาสารคาม กับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชากรโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ลาว  รองลงมาเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทย-โคราช และสุดท้ายเป็นกลุ่มชาติพันธ์เขมร สำหรับภาษาคนในชุมชน

บ้านสายโทร 6 ใต้ พูดภาษาลาวเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นภาษาไทย-โคราช และสุดท้ายพูดภาษาเขมร ประเพณีความเชื่อเป็นประเพณีความเชื่อทั่วไปของคนอีสานนั่นคือ ประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ประเพณีที่สำคัญ เช่น ประเพณีทำบุญผะเหวด ประเพณีบุญสงกรานต์ ประเพณีบุญกฐิน เป็นต้น ชาวบ้านสายโทร 6 ใต้ ส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธ เวลามีงานบุญสำคัญก็จะพากันไปทำบุญที่วัด

อื่นๆ

เมนู