ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิสา หาญพิมาย  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

           ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลตลาดช่องสายตะกู ในสภาวะช่วงการระบาดโควิด 19

          “จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู” เป็นจุดการค้าชายแดนที่ช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-กัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้น ชาวกัมพูชานิยมเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าไทย และท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่ได้มากขึ้น การเปิดเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างไทย – กัมพูชา สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองสำคัญของกัมพูชาได้ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูในปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนการของรัฐบาลที่จะพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้สินค้าไทยมีโอกาสเจาะตลาดกัมพูชาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชาได้ในระยะทาง ที่สั้นกว่าการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

          ปัจจุบัน การข้ามแดนผ่านจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอยู่ในความดูแลของสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา โดยการข้ามแดนของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งชาวกัมพูชาสามารถข้ามแดนเข้ามาได้เพียงบริเวณตลาดช่องสายตะกูเท่านั้น โดยชาวกัมพูชามักข้ามแดนมายังฝั่งไทยเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดช่องสายตะกู ซึ่งมีทั้งนำไปบริโภคเอง นำไปจำหน่ายต่อในกัมพูชา และรับจ้างจากพ่อค้ารายใหญ่ในจังหวัดของกัมพูชาเข้ามาขนของจากตลาดช่องสายตะกูเพื่อส่งต่อไปอีกทอดหนึ่ง เฉพาะวันศุกร์เป็นวันที่มีชาวกัมพูชาเดินทางข้ามมาจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดประมาณ 1,000 – 1,200 คน ในขณะที่วันอื่น ๆ มีเพียงประมาณ 100 คนเท่านั้น สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ที่ชาวกัมพูชานิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ได้แก่ ผัก ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำยาล้างจาน ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น 

         ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก จังหวัดบุรีรัมย์ มีความจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  จึงระงับการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย  – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

       

 

อื่นๆ

เมนู