ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ที่ 4 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นแบบบ้านส่งเสริมการเกษตรตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านของ พ.ท. นรงค์ ชัยเชิดชู เป็นต้นแบบบ้านที่ส่งเสริมการเกษตรตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย ข้าพเจ้าได้ทำการพูดคุยและสอบถาม ท่านได้ให้ข้อมูล กล่าวคำสั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งว่า “การลงมือทำคือคำตอบ” ซึ่งคำนี้ได้มาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การสอนให้คนรู้จักพึ่งตนเอง ทำเอง ปลูกเอง ใช้เอง กินเอง เหลือแบ่งปันให้กับคนในชุมชน

ในบริเวณบ้านของปราชญ์ชาวบ้านผู้นี้ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ได้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นนานาชนิด เช่น ไม้สัก พยูง โดยได้ปลูกตามแนวรั้วบ้านไว้ให้ร่มเงา มีบ่อปลา มีไก่พันธุ์ คือไก่ไข่ มีโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกผักสวนครัว เป็นผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง และที่น่าสนใจ คือ ท่านได้นำเศษวัชพืชและเศษใบไม้ นำมาทำเป็นปุ๋ยไว้ใช้รดผัก ผลไม้ ซึ่งตามแนวคิดที่ท่านได้นำมาใช้นั้น มิได้ให้ประโยชน์แค่กับตัวท่านเอง แต่ยังกระจายความรู้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

รูปภาพประกอบพื้นที่บ้านของ พ.ท. นรงค์ ชัยเชิดชู

อื่นๆ

เมนู