²วันที่17 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวศิริโสภา ยืนยาว พื้นที่ที่ข้าพเจ้าลงสำรวจ

บ้านตาปางหมู่ที่7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บ้านตาปาง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลจันทบเพชร ภายในหมู่บ้านมี168 หลังคาเรือน ซึ่งมีประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 600 คน แยกเป็นหญิงประมาณ410 คน ชายประมาณ390 คน และในบทความนี้ข้าพเจ้าจะมาบรรยายถึงปัญหาที่ข้าพเจ้าได้ทราบหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจ

จากที่ข้าพเจ้าได้สอบถามชาวบ้านในแต่ละบ้านซึ่งทราบถึงปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไขเสียทีปัญหาแรกคือในด้านของถนนหนทางเป็นปัญหาแรกที่คนในชุมชนอยากให้เร่งแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นถนนในหมู่บ้านหรือถนนทางไปโรงเรียนล้วนแต่เป็นที่ที่คนในหมู่บ้านใช้สันจรในทุกๆวัน ตัวอย่างเช่น ถนนคอนกรีตที่มีไม่ทั่วหมู่บ้าน จึงทำให้บางจุดนั้นยังเป็นถนนดินกรวดอยู่ทำให้เมื่อมีรถสันจรผ่านฝุ่นตลบเข้ามาในบ้านเรือน ปัญหาที่2 เป็นในส่วนของไฟส่องทางซึ่งในหมู่บ้านตาปางนั้นไม่มีไฟส่องทางแม้แต่ทางเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ เช่นในเรื่องของอุบัติเหตุ หรือการจี้ปล้น ทำให้เสียงส่วนมากก็อยากจะให้มีไฟส่องทาง หรือมีไฟตรงทางเข้าหมู่บ้าน และปัญหาที่3 ที่ข้าพเจ้าพบเจอเองคือในด้านของบ้านเรือนที่พักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมหลายหลัง ซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจน หรือคนในบ้านชราภาพแล้ว ลูกหลานก็เข้าไปทำงานในเมืองหลวง ไม่มีคนดูแลบ้านเรือน และปัญหาสุดท้ายคือปัญหาของน้ำ ซึ่งคนในชุมชนกล่าวว่า น้ำจะไม่ได้กระจ่ายทั่วหมู่บ้านซึ่งหมายความว่าบางบ้านก็มีน้ำบาดาลใช้แต่บางบ้านก็ยังต้องใช้น้ำที่ยังไม่ได้กรองมาใช้ทั่วไปแต่ไม่ได้ใช้ดื่ม แต่ปัญหาคือน้ำมักมีกลิ่น ไม่สะอาด อาจส่งผลให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพได้

ภาพของถนน นำมาเพียงส่วนหนึ่งของบ้านตาปาง

ดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาหลักๆที่คนในชุมชนเห็นควรว่า ควรเร่งแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยาวนานทางคนในชุมชนเคยขอให้เร่งแก้ไขแล้วแต่ก็ได้เพียงบางจุด และการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดีของคนในชุมชนและ การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

ภาพของบ้านเรือน

 

         เขียนโดย

นางสาวศิริโสภา ยืนยาว

อื่นๆ

เมนู