ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

บทความในเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าขอนำเสนอเรื่องปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านตาปางและบ้านหนองดุม ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน เช่น ใช้ในการอุปโภคในครัวเรือน ใช้ในการเกษตร ซึ่งน้ำจะต้องมีความสะอาดและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้น้ำ และปัญหาที่พบในอ่างเก็บน้ำทั้งหมู่บ้านตาปางและบ้านหนองดุมคือ น้ำไม่สะอาด น้ำไหลน้อยและช้า บางวันไหลบางวันไม่ไหล เป็นต้น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น นักเรียนจะไปโรงเรียนแต่น้ำไม่ไหลตอนเช้าทำให้ไปโรงเรียนสาย บางคนจำเป็นจะต้องใช้น้ำทำเกษตรแต่น้ำน้อยทำให้พืชพันธุ์ไม่เจริญเติบโต จึงอยากจะนำเสนอปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาหลักของทั้งสองหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา

อื่นๆ

เมนู