วันที่ 18 มิถุนายน  2564
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
เขตพื้นที่ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวศิริโสภา ยืนยาว ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ใน ตำบลจันทบเพชร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ตำบลจันทบเพชร เป็นพื้นที่ทางด้านทิศใต้คือเทือกเขาพนมดงรัก เป็นพรมแดนระหว่งประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ซึงเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในตำบลจันทบเพชร โดยได้ข้อมูลมาว่าต้นยางพารานั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับกับในชุมชนอย่างมาก ในการกรีดยางจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมคือประมาณ 6.00 – 8.00 น. ของแต่ละวันเพราะว่าสามรถมองเห็นต้นยางได้อย่างชัดเจน แต่ในการกรีดยางช่วงเช้าตรู่จะไม่สามารถให้ปริมาณของน้ำยางเท่ากับการกรีดตอนเช้ามืด คือประมาณ 1.00 – 4.00 น. เพราะเป็นช่วงที่ต้นยางผลิตน้ำยางออกมามากที่สุดของวัน และชาวบ้านยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าในช่วงฤดูแล้งนั้นควรงด เนื่องจากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของยาง และน้ำยางมีปริมาณน้อย และเมื่อชาวบ้านได้ผลผลิตจากน้ำยางก็จะนำไปขายส่วนมากจะขายให้กับผู้ที่รับซื้อน้ำยางในพื้นที่ จะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ19 บาท ซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับคนในตำบลได้เป็นอย่างดี

ซึ่งนอกจากยางพาราจะสร้างรายได้แล้ว ก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้มีอาชีพ ทำให้ลูกหลานในบ้านไม่ต้องไปทำงานในเมืองหลวง ทำให้เด็กวัยรุ่นหรือเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้มีความรู้ติดตัวไปจนอนาคต แถมยังพัฒนาชุมชนให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

ภาพประกอบการทำงาน

 

สวนยางพารา นางใสม้วน มอญรัมย์

อื่นๆ

เมนู