ข้าพเจ้านายธเนษฐ  วันทา ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของหมู่บ้านสายโท8 เหนือ โควิด-19 นั้นเป็นโรคที่แพร่เชื้อเร็วมากในปัจจุบันชาวบ้านสายโท8เหนือ ก็มีวิธีป้องกันมีการดูแล ดังนี้ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ออกกำลังกาย ทานอาหารให้ครบ5หมู่ กินอาหารปรุงสุก พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยลดความเสี่ยงสัมผัส การแพร่กระจายของโรค และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา ภายในหมู่บ้านสายโท 8เหนือ เข้าหรือออกต้องทำตามกฎของหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการนัดแนะให้ลูกบ้านทุกคนได้ลงรายชื่อหรือลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ตามลำดับขั้นตอนที่นัดหมาย เเละมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ถ้าใครมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

 

   

 

อื่นๆ

เมนู