สรุปการจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับสินค้า OTOP บ้านจันทบเพชร วันที่ 26 เมษายน 2564

จากการสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

มีดังนี้

  1. ประชาชนต้องการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องการยกระดับสินค้า OTOP
  2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “แหนมหมู” ต้องการยกระดับสินค้า OTOP แหนมหมูและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “แหนมหมู” ต้องการเสริมศักยภาพด้านการตลาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

       1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำแหนม (แหนมหมู แหนมเห็ด แหนมเนื้อ แหนมกระดูกอ่อน แหนมปลา) และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับสินค้า OTOP แหนมหมูอารมณ์ดี

       2. อบรมเชิงประเมินการปฏิบัติการ : การยกระดับสินค้า OTOP แหนมหมูอารมณ์ดี

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

  1. เกิดอาชีพใหม่ สร้างรายได้แก่คนในชุมชน
  2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้สินค้าแหนมที่หลากหลาย และยกระดับสินค้า OTOP “แหนมหมูอารมณ์ดี”
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
  4. เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพแหนมหมูจันทบเพชรให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู