ข้าพเจ้านายรุจน์  บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ2464 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ชาวจันทบเพชรประกอบอาชีพทำสวนยางมาเป็นเวลาหลายปี แต่เนื่องจากราคายางตกต่ำตามภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยหลายอย่างทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งหันมาทำอาชีพทางเลือกนั่นก็คืออาชีพเลี้ยงสัตว์

อาชีพเลี้ยงวัวคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะมองว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยอาศัยมูลวัวแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน เมื่อเลี้ยงไปตามระยะเวลาสามารถซื้อขายได้ราคาพอสมควรโดยเงินส่วนหนึ่งนำมาใช้จ่ายในครอบครัว แบ่งเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น และช่วยชำระหนี้สินได้ จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งของชาวจันทบเพชร

แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สิ่สำคัญคือการปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารของวัว จึงต้องแบ่งพื้นที่ที่ทำการเกษตรเพื่อมาปลูกหญ้า จึงทำให้เป็นปัญหาการเลี้ยงวัว หญ้าธรรมชาติก็จะมีปัญหาการฉีดยาฆ่าหญ้า จึงทำให้คนเลี้ยงวัวไม่มีทางเลือกมากนัก การจัดการปัญหาโดยตัวของข้าพเจ้าเอง นายรุจน์ บุญสำเร็จ ได้ประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวมานานนับสิบปีอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองในการเลี้ยง ณ บ้านเลขที่ 174 หมู่ 4 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยการปลูกหญ้าในพื้นที่ตัวเองและที่ให้เช่าบ้าง

โดยทั่วไปเกษตรรต้องอาศัยหน่วยงานรัฐมาให้ความรู็หลายอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงวัว ให้ความรู้ทุกด้าน อาทิเช่น การเลือกสายพันธุ์ที่ดี แนวโน้มการตลาด สายพันธุ์ที่สามารถทนทุกสภาวะภูมิอากาศเขตร้อนได้ การฉีดวัคซีน การทำปศุสัตว์ แนะนำให้ความรู้แบบครบวงจร มีการจัดตั้งกลุ่มของตำบล เพื่อทำให้มีการต่อรองการตลาดได้ิและทำให้กลุ่มวัวแข็งแรงในอนาคตเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจของชาวตำบลจันทบเพชรต่อไป

อื่นๆ

เมนู