ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด

จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพื้นที่ค้นหาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบลจันทบเพรชเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเพื่อให้เกิดรายใด้สู่ชุมชน และสร้างชุมชนให้มี

รากฐานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านสายโทหกใต้ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโกเป็นงานกอสร้างแหล่งน้ำตามการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณเชิงเขาพนมดงรัก ก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเป็นการสนับสนุนแนวทาง นโยบายการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั้นคงของชาติโดการพัฒนาชนบทในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จึงได้มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลจันทบเพรช อ่างเก็บน้ำห้วยตะโกเป็นแห่ลงทรัพยากรธรรมชาติลอบล้อมไปด้วยป่าไม้ที่เกิดจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รอบด้านดูสวยงามตามธรรมชาติ และยังเป็นที่พักผ่อนยามว่างของคนในตำบลจันทบเพรชและพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งยังให้ชาวบ้านทำมาหากินใด้ตามอัธยาศัย เช่น ทอดแหหาปลา หาหอย ตกปลา เป็นต้นและพื้นที่บนสันเขื่อนยังมีถนนทอดยาวประมาณสองกิโลเมตรโดยการใช้ประโยชน์ใช้เป็นที่ออกกำลังกายของชาว ตำบลจันทบเพรช อาทิเช่น วิ่ง ปั้นจักรยาน และยังเป็นถนนสัญจรไปมาของชาวส่วนเกษตรกรอีกด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยตะโกเป็นแห่ลงทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแห่ลงน้ำอันมีค่าสำคัญของตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด จังหัวดบุรีรัมย์ เป็นอย่างมากอีกด้วย

ภาพประกอบ

       

 

อื่นๆ

เมนู