ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ตำบล จันทบเพชร

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานอำเภอบ้านกรวดได้ลงพื้นที่ จิตอาสาพระราชทาน วัดสระแก้ว ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

ก่อนวันลงพื้นที่ 1 วัน ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่ เอากระถางต้นไม้สวยๆมาจัดตกแต่งหน้าเวที การเตรียมลำโพง ก่อนถึงวันถัดไป ในการไปลงพื้นที่ทำงานนั้น หัวหน้าและทีมงานได้มีการเตรียมความพร้อม มีการจัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเปิดพิธีการจิตอาสาพระราชทาน และพอเปิดพิธีเสร็จข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการท่าสีกำแพงวัดและการกวาดถนน พอถึงเวลาพักเที่ยง ประชาชนได้มีการเตรียม น้ำดื่ม อาหารพื้นบ้านที่หลากหลาย

ชาวบ้านได้มีการต้อนรับข้าพเจ้าและทีมงานเป็นอย่างดี ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ถึงแดดจะร้อนแค่ไหน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ในการทำจิตอาสาทุกคนช่วยกันทำ ทำให้เห็นถึงความสามัคคีกันในหมู่บ้าน ชุมชน และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู