ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ตำบล จันทบเพชร

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม ณ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มทำงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม ที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง แล้วนำมาวิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ แล้วประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการปฏิบัติและภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว

หน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบในช่วงเเรก ๆ นั้นทางท่านปลัดได้มอบหมายงานให้จัดเรียงเอกสารต่าง ๆ ในศูนย์ดำรงธรรม แล้วในเวลาต่อมา ได้มีชาวบ้านมาร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดิน ท่านปลัดได้รับเรื่องร้องทุกข์และได้ให้คำปรึกษากับชาวบ้านโดยเเรก ๆ ปลัดให้ข้าพเจ้าเข้าไปนั่งฟังเรื่องราวด้วย เพื่อให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้งานที่ศูนย์ดำรงธรรม นอกจากนี้ยังมีงานย่อย ๆ ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทางอำเภอ อาทิ ที่อำเภอบ้านกรวดมีประชุมข้าพเจ้าก็จะช่วยเตรียมอุปกรณ์สำหรับการประชุม ช่วยเสริฟน้ำ เสริฟกาแฟ และอำนวยความสะดวกในโครงการเราชนะ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยทำหน้าที่จุดคัดกรองคุณสมบัติของชาวบ้าน ในช่วงนี้เป็นการเรียนรู้งานและจะรับผิดชอบงานจริง ๆ ต่อไป

รูปภาพประกอบการทำงาน

 

อื่นๆ

เมนู