ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

การปลูกป่ารอบสระน้ำสาธารณะของชุมชนสายโท 3 นำโดยผู้ใหญ่บ้าน นายสุนิตย์ เขียวอุตส่า พร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านได้ร่วมวกันปลูกต้นไม้ รอบสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านโดยได้รับต้นไม้จากท่าน ผู้พัน ณรงค์ ชัยเชิดชู ท่านได้บริจาคต้นไม้ให้ชุมชนบ้านสายโท 3 มาปลูกในทีสาธารณะ ของหมู่บ้าน ต้นไม้ที่ท่านบริจาคมีดังนี้

-ต้นพยุง

-ต้นยางนา

-ไม้แดง

-ไม้ตะเคียน

-มะฮอกกานี

อย่างละ 100 ต้น รวม 500 ต้น ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกรอบสระน้ำสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านสายโท 3 ขอขอบตุณท่านผู้พัน ณรงค์ ชัยเชิดชู ที่ท่านทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

    

อื่นๆ

เมนู