ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงในการช่วยเหลือ

3. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

ในการทำจิตอาสาในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนของนายไพศาล ติมรัมย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอ กิ่งกาชาดบ้านกรวดและพนักงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ในการทำกิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีการเดินชมสวนของนายไพศาล ติมรัมย์ ซึ่งเป็นเจ้าของสวน เจ้าของสวนได้ทำสวนแบบตามโคกหนองนา เกษตรผสมผสาน กิจกรรมก็จะมีการปลูกต้นกล้วย ปลูกต้นทุเรียน เป็นต้น มีการสาธิตการทำกล้วยฉาบ แจกพันธุ์พืชบำรุงดิน การปล่อยปลาบริเวณสถานที่ได้มีการขุดไว้สำหรับเลี้ยงปลา เวลา 11.30 เป็นการจบกิจกรรมจิตอาสาก่อนที่จะได้แยกย้ายกันกลับบ้าน เจ้าของสวนก็ได้ให้ของเล็กๆน้อยๆให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาวันนี้ ก็จะมีมะนาว กล้วยฉาบ กล้วยสุก ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการขอบคุณเจ้าของสวน จิตอาสาในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความมีน้ำใจกันในชุมชน และความสามัคคีกันในชุมชน

อื่นๆ

เมนู