ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

การทำงานเป็นทีมจะทำให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรวมกันเช่นบุคคลที่มีความรู็ความสามารถ ประสบการณ์ ความมีวินัยและความรับผิดชอบ แต่จะขาดไม่ได้เลยคือการทำงานเป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยบุคคลหลายๆคนรวมกัน ผลักดันงานนั้นให้สำเร็จ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลจันทบเพชรป็นอีกหนึ่งการทำงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ นำทีมโดย ดร. ธเนศ เฮ่ประโคน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีผู้ร่วมทีมจำนวน 20 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชน 5 คน นักศึกษา 5 คน ได้ร่วมกันทำงานลงพื้นที่สำรวจภายในเขตพื้นที่ตำบลจันทบเพร

ทุกคนในคณะทำงานนั้น ต่างมีความรับผิดชอบในการทำงานมันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความสามัคคีเมื่อต้องทำงานเป็นกลุ่ม จนทำให้งานประสบความสำเร็จ

จะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นทีมให้ประสบความยสำเร็จนั้น ต้องอาศัยบุคคลในกลุ่มร่วมกัน ทุกคนต้องรับฟังความคิดเห็นให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทำให้งานนั้นๆมีคุณภาพ พร้อมนำเสนอให้บุคคลอื่นรับทราบต่อไป

   

อื่นๆ

เมนู