ข้าพเจ้านางสาวศิริมา รักษาเดช ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ชาวตำบลจันทบเพชรปกติมีอาชีพหลักคือสวนยางพารามันสำปะหลังข้าวนาปีแต่ถึงฤดูกาลพายุเข้าชาวตำบลจันทบเพชรไม่สามารถทำงานได้เพราะพายุเข้าจึงต้องมีอาชีพเสริมคือการหาปลาบริโภคในครัวเรือนและสามารถแปรรูปเป็นปลาร้าเก็บไว้ได้นานทำปลาส้มเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเพาะปลาสามารถทำได้หลายอย่างนอกจากนี้ยังสามารถไปขายเพื่อเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู