ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ฤดูเก็บเกี่ยวในทุ่งนามองไปทางไหนก็เป็นสีทองเต็มไปด้วยเมล็ดข้าวที่สุกงอมเต็มทีแล้ว ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนามาถึงจากเคียวที่บรรจงเกี่ยวกว่าจะได้ข้าวแต่ละกำเมื่อนำมารวมกัน 5-6 กำถึงจะได้ข้าว 1 มัด (ฟ่อน) การเก็บเกี่ยวที่ใช้การตากไว้ตามธรรมชาติหลังจากการเกี่ยวไปราวๆ 5-7 วัน การเกี่ยวไปเรื่อยๆ ก็คือการตากข้าวไปในตัวหลังจากเสร็จสิ้นการเกี่ยวถึงจะได้นำข้าวทั้งหมดมารวมกันที่ลานข้าวกองใหญ่ๆ ซึ่งลานข้าวสมัยก่อน ต้องใช้ลานดินตามท้องนาและใช้มูลวัวมูลควายสดผสมน้ำ ผสมดินใช้เทให้ทั่วบริเวณ รอ 3-5 วัน ถึงจะแห้งและสามารถนำข้าวที่เป็นฟ่อนทั้งหมดมาเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบและสวยงามจากนั้นถึงจะนำรถสีข้าวมาสีเอาแต่เมล็ดเตรียมยเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อบริโภคในปีต่อๆไปบางส่วยก็นำไปจำหน่ายใช้จ่ายหนี้สินของช่วงปีนั้นๆ จะเห็นได้ว่าวิถีชาวบ้านสมัยย้อนหลัง 8-10  ปีที่ผ่านมา การเกี่ยวข้าวต้องใช้แรงงานคน อาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคี เกิดขึ้นในวิถีชาวนาสร้างวัฒนธรรมอันดีงามหลายอย่างเกิดขึ้น ตั้งแต่เริ้มเก็บเกี่ยวแล้วนำขึ้นสู่ยุ้งฉางแต่เมื่อยุคสมัยใหม่เปลี่ยไปเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีส่วนสำคัญตั้งแต่เริ่มการผลิต สามารถลดต้นทุนลดจำนวนคน ใช้เวลาน้อยลง สามารถทุ่นแรงหลายๆอย่างชาวนาจึงหันมาพึ่งเครื่องยนต์แทนแรงงานคน ทวัฒนธรรมต่างๆก็ค่อยๆลดบทบาทลงจะเห็นได้ว่าชาวนาสมัยใหม่ไม่ต้องการแรงงานคนมากเหมือนที่ผ่านๆมาจะอาศัยคนในครอบครัวเป็นหลักด้วยยุคเศรษฐกิจข้าวยาก หมากแพง ชาวนาจึงต้องอาศัยความประหยัด ลดต้นทุน ลดแรงงานคน ลดเวลาทำงานลง เพือ่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นำเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอาชีพอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

  

อื่นๆ

เมนู