ข้าพเจ้านางสาวศิริมา รักษาเดชประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ปัญหาสำหรับชาวนาในตำบลจันทบเพชรปี 2564 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำนาในปีนี้ ทำให้ได้ผลผลิตไม่คุ้มทุนที่ทำลงไป

1.ปัญหาค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันแพงขึ้น ค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธ์ข้าว ค่าไถ ค่าจ้างต่างๆ

2.ในช่วงจะเริ่มหว่านข้าวฝนไม่ค่อยตก

3.ช่วงข้าวกำลังงอกพายุเข้าบ่อยทำให้ข้าวเน่าตายบางส่วน

4.ช่วงจะเก็บเกี่ยวฝนมาซ้ำทำให้รถลงเกี่ยวไม่ได้ต้องรอน้ำแห้ง

5.ตากข้าวยังมีฝนหลงทำให้ข้าวแห้งช้า

 

อื่นๆ

เมนู