ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ฟางข้าว เป็นส่วนของต้นข้าวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยว และนำเมล็ดข้าวออกแล้ว แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1.ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ
2.ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ และนวดด้วยรถ
นวด
3.ฟางข้าวจากรถเกี่ยวข้าว
ฟางข้าวเหล่านี้ ถือเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรจากนาข้าวที่มีประโยชน์ในหลายด้านและใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตทางเกษตรอื่นๆ ฟางข้าวที่มีสภาพสมบูรณ์จะประกอบด้วย 3ส่วน คือ ใบข้าว ปล้องข้าว และรวงข้าว ส่วนฟางข้าวที่ได้จากการเก็บด้วยด้วยตัดในแปลงนาจะมีส่วนประกอบของตอซังหรือ กอข้าวรวมด้วย แต่จะอยู่ในลักษณะที่เป็นฟางแตกแยกแยะได้ยากว่าเป็นส่วนใด โดยทั่วไปฟางข้าวแบ่งได้เป็น 3 ประเภทจากวิธีการรวบรวม
1.ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ และนวดมือ
2. ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ และนวดด้วยรถ
3. ฟางข้าวจากรถอัดฟางข้าว

ประโยชน์จากฟางข้าว
ㆍใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค กระบือ
ㆍ ใช้ทำปุ๋ยหมัก
ㆍใช้ทำเป็นวัสดุปกคลุมดินหลังการหว่านเมล็ด
ㆍ ใช้ทำเป็นวัสดุคลุมดินสำหรับรักษาความชุ่ม
ชื้นของดิน และใช้คลุมดินแก้ปัญหาดินเค็ม
ㆍใช้เป็นวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดฟาง
ㆍใช้ทำเป็นที่มุงหลังคาหรือฝากระท่อม ที่นั่งพักผ่อน
ㆍใช้ทำเป็นเชื้อจุดไฟ ช่วยให้ก่อไฟง่าย
ㆍใช้เป็นวัสดุผูกมัดหรือใช้แทนเชือก แต่ต้องนำ
มาแช่น้ำก่อนเพื่อให้ฟางนุ่ม และป้องกันการ
แตก ขาด ขณะพันเป็นเกลียวรัด
ㆍใช้เป็นวัสดุสำหรับการปล่อยครั่ง
ㆍ ใช้ผลิตเป็นเยื่อกระดาษ
ㆍ ใช้สำหรับการแยกสกัดสารแทนนิน

 

อื่นๆ

เมนู