ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ฤดูเก็บเกี่ยวได้ผ่านพ้นไปสิ่งที่ชนบทชาวจันทบเพชรก็ยังพอมีเวลาว่างหลังการเก็บเกี่ยวขึ้นยุ้งฉาง อาศัยการทำแปลงผักเล็กๆเพื่อทำการเพาะปลูกผักสวนครัว ผักต่างๆที่ปลอดสารพิษและลดต้นทุนในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันแปลงผักต่างๆจะถูกขุดด้วยจอบเพื่อทำการเปิดหน้าดินตากไว้5-6วัน หลังจากนั้นก็จะทำการพรวนดินเพื่อทำให้ดินไม่เป็นก้อน จัดการผสมปุ๋ยคอกลงไปจัดแต่งแปลงให้สวยงามเตรียมกล้าพันธุ์ที่หว่านไว้ ซึ่งจะใช้แปลงเล็กๆหว่านเป็นพันธุ์ที่ใช้เตรียมก่อนจะแยกเอาไปปลูกในแปลงที่เตียมไว้ อาทิเช่น ผักชี ผักกาด แมงลัก ต้นหอม ใบกะเพรา พริก มะเขือเทศ แตงกวา ผักกาดหอม ฯลฯ ใช้เศาฟางวางบนแปลงผักเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผักชนิดต่างๆสิ่งสำคัญ คือน้ำต้องรกเช้า เย็น เพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำและเร่งการเจริญเติบโตของผักต่างๆ รวมทั้งอากาศช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวพืชผักต่างๆจึงเจริญงอกงาม ชูช่อพร้อมนำมารับประทาน จะเห็นได้ว่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการปลูกผักสวนครัวและใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชอายุสั้น ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองด้วยการขายผักที่ปลอดสารพิษ ราคาไม่แพงและมีการแบ่งปันกันกับเพื่อนบ้าน ชาวบ้านบางคนอาศัยช่วงนี้ทำเป็นรายได้เสริมกับอาชีพปลูกผักชนิดต่างๆได้เงินจำนวนไม่น้อยและช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

อื่นๆ

เมนู