ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

เรื่อง โครงการโคกหนองนาของนายทองมี กนาวรณ์ ชุมชนสายโท 3

ขั้นตอนในการทำโคกหนองนา

-ไปสมัครตามโครงการโคกหนองนาที่อำเภอกับพัฒนาชุมชน

-ผ่านการสมัครแล้วต้องไปอบรม 5 วัน

อบรมเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะทำโคกหนองนาตรงไหน ออกแบบอย่างไร มาดูพื้นที่ตัวเองแล้วก็นำมาออกแบบตามโครงการที่อบรมมา จะมีนายช่างมาช่วยออกแบบขุดคลอง แล้วแต่พื้นที่ว่าจะขุดกี่คลองในพื้นที่ของตัวเอง ดูว่าขุดคลองแล้วพื้นที่ต้องสามารถกักเก็บน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี หัวใจสำคัญต้องมีคลองน้ำ คลองไส้ไก่ด้วย ออกแบบต้องมีพื้นที่โคก เพื่อสร้างที่พักอาศัย พื้นที่ในการปลูกพืชผักและผลไม้ ต้นไม้น้อยใหญ่ ตามสภาพของพื้นที่เรา และสำคัญต้องดูว่าพื้นที่เราต้องมีฝายน้ำล้นไหม เผื่อน้ำล้นฤดูน้ำไหลหลาก จะได้ไม่ทำให้พื้นที่เราเสียหาย เหลือพื้นที่ในการปลูกข้าวด้วย เมื่อมีสระน้ำจะต้องมีปลา พืชผัก ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

อื่นๆ

เมนู