ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นหัวหน้าหลักสูตร และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์

เมื่อวันที่ 16-18 เดือน มีนาคม 2564 ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจ คือ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักไร้น้ำ ที่บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พืชผักไร้น้ำ ความหมาย ของการปลูกพืชผักไร้น้ำนั้นไม่ได้หมายความว่าปลูกพืชโดยไม่ใช้น้ำเลยแต่ความหมายคือ การปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ที่ใช้น้ำน้อย หรือทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้มาก จากการสัมภาษณ์ นาย สมเวียน สุขสิทธ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/1 หมู่ที่ 16 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  ได้ทำการทดลองปลูกพืชผักไร้น้ำนี้มาประมาณ 5 ปีแล้ว ได้ทำการลองผิดลองถูกมามาก เนื้อที่ ที่ใช้ในการปลูกพืชผักนี้ ใช้เนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 8 ไร่ แบ่ง ขุดสระน้ำ จำนวน 1 ไร ส่วนพื้นที่ ที่เหลือนั้นได้แบ่งทำการเกษตรปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ พืชผักที่ นาย สมเวียน สุขสิทธิ์ นั้นได้ทำการปลูก ได้แก่ ถั่วฝักยาว ใช้พื้นที่จำนวน 2 งาน มะเขือ ใช้พื้นที่จำนวน 2 งาน และ พริก จำนวน 4 งาน จากการสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีดังนี้ ถั่วฝักยาว ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 60 วัน มะเขือ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว 75 วัน พริกระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 80 วัน

 

นาย สมเวียน สุขสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า พืชผักและผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะนำมาจำหน่ายในชุมชน อย่างเช่น ตลาดนัดชุมชน ร้านค้าชุมชน บ้างก็จะนำมาแบ่งเพื่อนบ้านเพื่อรับประทาน และจากการสอบถามเพิ่มเติม นาย สมเวียน สุขสิทธิ์ นั้นจะเริ่มนำพืชอีกชนิดมาลองปลูกอีก ได้แก่ ผักชี ซึ่งจะนำมาปลูกใต้ต้นพริก เพราะว่า ต้นพริกจะได้เป็นร่มเงาให้ต้นผักชี เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องซื้อผ้าใบมากาง ถือว่าเป็นแนวคิดการเกษตรที่ดีมาก ๆ เลย ครับ

ทั้งนี้การเกษตรทฤษฎีใหม่แบบนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ การเกษตรที่เหมาะสำหรับพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนแหล่งน้ำและยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้สามารถนำมาประกอบอาชีพได้ หากท่านใดสนใจในการทำการเกษตรแบบนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแปลงพืชผักไร้น้ำของ นาย สมเวียน สุขสิทธ์ ได้ที่บ้าน สายโทใต้ 12 สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

“ขอบคุณครับ”

อื่นๆ

เมนู