เรื่องผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ

       แสดงถึง: การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านสุพจน์ สุกใส หมู่ 11 

   ข้าพเจ้านางสาวนัฐริกา  กิติพันธ์ ประเภทบัณฑิต วันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไป หมู่ 11 บ้านเก่าสายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องของผู้นำที่ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนมทองคำท่านได้รางวัลนี้มาได้อย่างไร จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านสุพจน์ สุกใสท่านเล่าว่า ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นหรือผู้ใหญ่บ้าน”แหนบทองคำ”เป็นการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ใหญ่บ้านสุพจน์ สุกใส ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ประจำปี2563 ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่เช่น การสร้าง ความรัก ความสามัคคีและสร้างความเป็นปึกแผ่นเดียวกันในส่วนของชุมชนท้องที่ให้ดีที่สุดและรวมถึงการปฎิบัติทั้ง 6ด้านนี้

  1. ด้านการอำนวยการ
  2. ด้านการปกครอง
  3. ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน
  4. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
  5. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
  6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   แต่ผู้ใหญ่บ้านสุพจน์นั้นมี 9 ด้านเพิ่มมาอีก 3 ด้าน คือ ด้านรักษาความสงบในชุมชน  ด้านส่งเสรืมอาชีพ และด้านความสามารถในการทำสาธารณะประโยชน์ได้โดยไม่ได้นำงบจากรัฐมาช่วยดดยใช้ความสามารถของตนเอง เช่นการทำฝายกั้นน้ำ และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง ผู้ใหญ่บ้านสุพจน์ท่านไม่ได้รับแค่รางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนมทองคำอย่างเดียวนะคะ ท่านยังได้รางวัลอีกหลากหลายประเภท เช่น

  1. รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจําปี 2563
  2. ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลของสำนักงานกศนประจําปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการ
  3. ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลของสำนักงานกศนประจําปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

    ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำที่ดีในเรื่องความขยัน ซื่อสัตย์ต่อการทำงาน การเป็นคนสาธารณะโยชน์และยังเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีกับคนในชุมชน จึงทำให้ชาวบ้านทุกคนเคารพนับถือ

         แสดงถึง:เกียรติคุณและรางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ

            แสดงถึง: รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ

อื่นๆ

เมนู