รูปภาพ : บอร์ดให้ความรู้ที่ได้ติดตั้งในตัวอาคารอนามัย

              ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการท่องเที่ยวในตำบลสายตะกู โดยมีทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้และหนึ่งในฐานเรียนรู้ก็คือสถานีอนามัยบ้านสายโท 12 ใต้ ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สถานีอนามัย เพื่อเตรียมพร้อมในการท่องเที่ยวที่จะมาถึง โดยได้มีการทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้มีความย้อนยุคไปในอดีต เนื่องจากสถานีอนามัยแห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ผู้อำนวยการสถานีอนามัย จึงได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดสถานที่ โดยได้มีการจัดเตียงผู้ป่วย โต๊ะจ่ายยา โต๊ะคุณหมอและมุมนั่งรอผู้ป่วย ซึ่งได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ที่มีความลงตัวเป็นอย่างมาก และได้มีการจัดบอร์ดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การคุมกำเนิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิใบไม้ในตับและโภชนาการอาหาร ทงาคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการวางแผนเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้และรูปแบบในการจัดวางเพื่อให้มีความน่าสนใจ ในส่วนของเนื้อหาได้มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ภาพ : บรรยาการด้านในภายในตัวอาคารอนามัย

ภาพ : บรรยาการด้านในภายในตัวอาคารอนามัย

 

วิดิโอนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนภายในตำบล

 

อื่นๆ

เมนู