สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 85 คน

2. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
 อายุ 26-35 ปี 4 4.71
 อายุ 36-59 ปี 42 49.41
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 39 45.88
ทั้งหมด 85 100

3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
คือ ศาสนาพุทธ

4. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 1 1.18
ปวส 0 0
ประถมศึกษา 61 71.76
มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 15.29
ปริญาตรี 10 11.76
ทั้งหมด 85 100

5. คนเด่นในชุมชน

นายจรัส สาขะจันทร์ (ด้านปราชญ์ชาวบ้าน)
นางบัวไข หลามคำ (ด้านทอผ้าไหม)
นางสมบัติ สุขเป็ง (ด้านทอเสื่อกก)
นายบุญจันทร์ ยศสุนทร(ด้านจักสาน)
นายสีคาน บึงลอย (สานแห)
นางที วารทุม (ด้านการแปรรูอาหาร)
นางลำไย นุชเวช (ด้านผ้าไหม)

6.การประกอบอาชีพ

อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน (คน) ร้อยละ
รับจ้าง 8 8.99
เกษตรกรรม 60 67.42
ขายลอตเตอรี่ 5 5.62
ซ่อมรถ 2 2.25
เงินเดือนผู้สูงอายุ 4 4.49
รับราชการ 6 6.74
เงินบำนาญสามี 2 2.25
ลูกหลานส่งให้ 2 2.25
ทั้งหมด 89 100

7. ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน

ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน ระบุชนิด จำนวน(คน) ร้อยละ
ทำนา 69 46.31
ทำสวน ยางพารา,ผลไม้ 12 8.05
ทำไร่ มันสำปะหลัง 68 45.64
ทั้งหมด 149 100

8. จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน

จํานวนรายได้ของครัวเรือน
(โดยเฉลี่ยต่อเดือน) 
จำนวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 24 28.24
 5,000-10,000 บาท/เดือน 47 55.29
 10,000 – 20,000 บาท/เดือน 12 14.12
 20,000 – 30,000 บาท/เดือน 0 0
 30,000-40,000 บาท/เดือน 2 2.35
 มากกว่า 40,000 บาท/เดือน 0 0
ไม่มีคำตอบ 0 0
ทั้งหมด 85 100

9.หนี้สินของครัวเรือน

หนี้สิน จำนวน(คน)  ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 16 36.36
40,000-90,000 บาท 5 11.36
90,000-140,000 บาท 10 22.73
140,000-200,000 บาท 5 11.36
มากกว่า 200,000 บาท 8 18.18
ทั้งหมด 44 100

10. การออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 1 1.30
10,000-40,000 บาท 63 81.82
40,000-90,000 บาท 9 11.69
90,000-140,000 บาท 1 1.30
140,000-200,000 บาท 1 1.30
มากกว่า 200,000 บาท 2 2.60
ทั้งหมด 77 100

11. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน(คน) ร้อยละ
 ขยะ 1 3.704
 น้ำเสีย 0 0
 ควันพิษฝุ่นละออง 3 11.11
 เสียงดัง 7 25.93
 การใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 11.11
 สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรุดโทรม 0 0
 แสงสว่างไม่เพียงพอ 12 44.44
 ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 1 3.704
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 27 100

12. ปัญหาด้านสังคมในชุมชน

ระบุปัญหาสังคม  จำนวน(คน) ร้อยละ
 ยาเสพติด 2 8
 วัยรุ่น 1 4
 การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 0 0
 การทะเลาะวิวาท 0 0
 ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย 1 4
 การเข้าถึงการศึกษา 1 4
 ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ 0 0
 พื้นที่สาธารณะ 0 0
 ปัญหาการแบ่งเขตที่ดิน 1 4
 ปัญหาความยากจน 19 76
 ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น การแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย 0 0
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 25 100

สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 85 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่า ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ คือ แสงสว่างไม่เพียงพอ ทำการการสัญจรลำบากในบางพื้นที่ และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่

อื่นๆ

เมนู