สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่8 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 108 คน

2. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
อายุ 7-14 ปี 0 0
 อายุ 15-20 ปี 0 0
 อายุ 21-25 ปี 0 0
 อายุ 26-35 ปี 10 9.26
 อายุ 36-59 ปี 77 71.30
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 21 19.44
ทั้งหมด 108 100

3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
คือ ศาสนาพุทธ

4. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 1 0.93
ปวส 0 0
ประถมศึกษา 84 77.78
มัธยมศึกษาตอนต้น 22 20.37
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.93
ปริญาตรี 0 0
ทั้งหมด 108 100

5. อาชีพ

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 7 6.48
ทำนา 5 4.63
ทำไร่ 0 0
ทำสวน 77 71.30
เลี้ยงสัตว?ช์ 0 0
ทำงานบ้าน 0 0
รัฐวสาหกิจ 0 0
รับจ้างทั่วไป/บริการ 14 12.96
รับราชการ 0 0
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 5 4.63
อื่นๆ 0 0
ทั้งหมด 108 100

6.กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง จำนวน (คน) ร้อยละ
คนไร้สัญชาติ 0 0
ผู่ป่วยติดเตียง 0 0
อื่นๆ 0 0
ไม่มี 108 100
ทั้งหมด 108 100

7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน

อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน (คน) ร้อยละ
รับจ้าง 0 0
เกษตรกรรม 22 75.86
ค้าขาย 0 0
ขายลอตตารี่ 7 24.14
ธุรกิจส่วนตัว 0 0
ทั้งหมด 29 100

8.ประเภทของการผลิต

ประเภทของการผลิต ระบุชนิด จำนวน (คน) ร้อยละ
ทำนา 47 29.56
ทำสวน ยางพารา 85 53.46
ทำไร่ มันสำปะหลัง 5 3.14
เลี้ยงสัตว์ 0 0
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 0 0
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 0 0
อื่นๆ 2 1.26
ไม่มีคำตอบ 20 12.56
ทั้งหมด 159 100

9.เป้าหมายการผลิต

เป้าหมายการผลิต จำนวน (คน) ร้อยละ
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค 0 0
เพื่อจำหน่าย 57 52.78
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย 28 25.93
อื่นๆ 2 1.85
ไม่มีคำตอบ 21 19.44
ทั้งหมด 108 100

10.แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุน จำนวน (คน) ร้อยละ
ของตนเอง 87 100
กู้ยืมทั้งหมด 0 0
กู้ยืมบางส่วน 0 0
อื่นๆ 0 0
ทั้งหมด 87 100

11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี

รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 1 0.93
10,000-40,000 บาท 52 48.14
40,000-90,000 บาท 54 50
90,000-140,000 บาท 0 0
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ไม่มีคำตอบ 1 0.93
ทั้งหมด 108 100

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร

ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร จำนวน(คน) ร้อยละ
มีส่วนร่วม 0 0
ไม่มีส่วนร่วม 94 87.04
ไม่มีคำตอบ 14 12.96
ทั้งหมด 108 100

13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก

ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก จำนวน(คน) ร้อยละ
อาชีพที่ทําเป็นหลัก. 86 79.63
 รับจ้าง 18 16.67
 ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง 0 0
 อื่นๆ 4 3.704
ทั้งหมด 108 100

14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน

ภาวะหนี้สินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
 ไม่มีหนี้สิน 52 48.15
 มีหนี้สิน 56 51.85
ไม่มีคำตอบ 0 0
ทั้งหมด 108 100

15.หนี้สิน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 9 16.07
40,000-90,000 บาท 31 55.36
90,000-140,000 บาท 16 28.57
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 56 100

16.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
ไม่มีเงินออม 57 52.78
 มีเงินออม 51 47.22
ไม่มีคำตอบ 0 0
ทั้งหมด 108 100

17.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 49 96.08
10,000-40,000 บาท 2 3.92
40,000-90,000 บาท 0 0
90,000-140,000 บาท 0 0
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 51 100

18.ระบุแหล่งออมเงิน

ระบุแหล่งออมเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน (คน) ร้อยละ
 ธกส. 12 18.75
 ธนาคารพาณิชย์ 0 0
 ธนาคารออมสิน 0 0
 กองทุนเงินล้าน 0 0
 ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน 0 0
 กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 50 78.125
 สหกรณ์การเกษตร 2 3.125
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 64 100

19.แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง

แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ป่าไม้/ป่าชุมชน 0 0
 น้ำตก 0 0
 แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ 0 0
 วัด 108 93.10
 แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ 8 6.90
 แร่/สินในดิน 0 0
 อื่น ๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 116 100

สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่8 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 108 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่

 

อื่นๆ

เมนู