สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ 7 บ้านสายโท 12 ใต้ เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน  1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 55 คน

2. อายุของกลุ่มประชากรสำรวจที่ได้

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
อายุ 7-14 ปี 0 0
 อายุ 15-20 ปี 0 0
 อายุ 21-25 ปี 0 0
 อายุ 26-35 ปี 0 0
 อายุ 36-59 ปี 29 52.73
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 26 47.27
ทั้งหมด 55 100

3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือคือ ศาสนาพุทธ

4. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 16 16.54
ปวส 0 3.008
ประถมศึกษา 33 24.81
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 13.53
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 13.53
ปริญาตรี 1 5.263
ทั้งหมด 55 76.69

5. อาชีพ

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0 0
ทำนา 14 25.45
ทำไร่ 3 5.455
ทำสวน 23 41.82
เลี้ยงสัตว?ช์ 0 0
ทำงานบ้าน 0 0
รัฐวสาหกิจ 0 0
รับจ้างทั่วไป/บริการ 3 5.455
รับราชการ 2 3.636
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 10 18.18
อื่นๆ 0 0
ทั้งหมด 55 100

6.กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง จำนวน (คน) ร้อยละ
คนไร้สัญชาติ 0 0
ผู่ป่วยติดเตียง 0 0
อื่นๆ 1 1.818
ไม่มี 54 98.18
ทั้งหมด 55 100

7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน

อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน (คน) ร้อยละ
รับจ้าง 0 0
เกษตรกรรม 22 100
ค้าขาย 0 0
ธุรกิจส่วนตัว 0 0
ทั้งหมด 22 100

8.ประเภทของการผลิต

ประเภทของการผลิต ระบุชนิด จำนวน (คน) ร้อยละ
ทำนา 13 22.41
ทำสวน ยางพารา 34 58.62
ทำไร่ มันสำปะหลัง 5 8.62
เลี้ยงสัตว์ 0 0
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 0 0
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 0 0
อื่นๆ 6 10.34
ไม่มีคำตอบ 0 0
ทั้งหมด 58 100

9.เป้าหมายการผลิต

เป้าหมายการผลิต จำนวน (คน) ร้อยละ
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค 6 10.91
เพื่อจำหน่าย 32 58.18
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย 7 12.73
อื่นๆ 4 7.273
ไม่มีคำตอบ 6 10.91
ทั้งหมด 55 100

10.แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุน จำนวน (คน) ร้อยละ
ของตนเอง 20 51.28
กู้ยืมทั้งหมด 3 7.692
กู้ยืมบางส่วน 15 38.46
อื่นๆ 1 2.564
ทั้งหมด 39 100

11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี

รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 2 3.636
40,000-90,000 บาท 14 25.45
90,000-140,000 บาท 12 21.82
140,000-200,000 บาท 1 1.818
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ไม่มีคำตอบ 26 47.27
ทั้งหมด 55 100

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร

ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร     จำนวน(คน) ร้อยละ
มีส่วนร่วม 0 0
ไม่มีส่วนร่วม 31 56.364
ไม่มีคำตอบ 24 43.636
ทั้งหมด 55 100

13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก

ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก จำนวน(คน) ร้อยละ
อาชีพที่ทําเป็นหลัก. 24 68.57
 รับจ้าง 3 8.57
 ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง 4 11.42
 อื่นๆ 4 11.42
ทั้งหมด 35 100

14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน

ภาวะหนี้สินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
 ไม่มีหนี้สิน 18 32.72
 มีหนี้สิน 17 30.90
ไม่มีคำตอบ 20 36.36
ทั้งหมด 55 100

15.หนี้สิน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 1 3.57
10,000-40,000 บาท 8 28.57
40,000-90,000 บาท 8 28.57
90,000-140,000 บาท 3 10.71
140,000-200,000 บาท 4 14.28
มากกว่า 200,000 บาท 4 14.28
ทั้งหมด 28 100

16. การออมเงิน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 13 46.43
10,000-40,000 บาท 13 46.43
40,000-90,000 บาท 1 3.571
90,000-140,000 บาท 1 3.571
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 28 100

17. อัตลักษณ์

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ความโดดเด่นของตำบล (ระบุ) จำนวน(คน) ร้อยละ
วัด 17 77.27
ผ้าไหม 5 22.72
ทั้งหมด 22 100

สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 7 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 55 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพทำสวน  และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 40,000-90,000 บาท บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000-40,000 บาท

 

อื่นๆ

เมนู