สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวอภิญญา  เทียมศักดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการดำเนินงานมาถึงในเดือนตุลาคม ซึ่งในเดือนนี้ทางข้าพเจ้าและทีมงาน รวมถึงอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมการทำบ่อขยะอินทรีย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ขยะอินทรีย์” คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นขยะที่มาจากจากครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ่อบ้านแม่บ้านมากที่สุด เพราะหากจัดการไม่ดี อาจก่อให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามมาได้ ซึ่งการทำบ่อขยะอินทรีย์นั้นจะช่วยขจัดขยะอินรีย์ในครัวเรือน และนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้ พืช และผักสวนครัวได้

การจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการอบรมวิธีการทำบ่อขยะอินทรีย์และทำบ่อขยะอินทรีย์ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 บ่อ โดยมีขั้นตอนการทำบ่อขยะอินทรีย์ ดังนี้

ขั้นเตรียมอุปกรณ์

1.ถังที่ตัดก้นถังออกทั้งหมด

ขั้นตอนการทำบ่อขยะอินทรีย์

1.ขุดหลุมกว้างกว่าก้นถัง 10 ซม. ลึก 10 ซม.

2.ขุดหลุมเล็กกว่าก้นถัง 5 ซม. ลึก 30 ซม.

3.นำถังที่เตรีมไว้วางบนหลุม

4.กลบดินรอบ ๆ ถังและปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันหนูและแมลงรบกวน

ขั้นตอนการใช้บ่อขยะอินทรีย์

1.ใส่เศษอาหารลงไปในถังแล้วปิดฝาให้สนิท

2.เมื่อเศษอาหารเต็มหลุมใช้มือขยับและหมุนถัง 3 ครั้งแล้ว ยกถังออกจากหลุม

3.ใช้ดินรอบ ๆ กลบหลุมที่มีเศษอาหาร

4.ปล่อยทิ้งไว้ 1-9 เดือน จะได้ดดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพื้ชได้

อื่นๆ

เมนู