ประโยชน์ของการทำบ่อขยะอินทรีย์ ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

ประโยชน์ของการทำบ่อขยะอินทรีย์

การนำขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ หรือขยะเศษอาหาร มาใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

  1. การรวบรวมมูลฝอยไปเลี้ยงสัตว์ เป็นการนำเศษอาหาร เศษผักที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง
  2. การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษอาหารที่เหลือทิ้ง สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักสวนครัวในบ้านได้
  3. การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เศษผักและผลไม้ที่เหลือใช้ สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ได้ ซึ่งประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ เร่งดอกเร่งผล ใช้ฉีดพ่นดินจะช่วยปรับโครงสร้างในดินและเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ช่วยย่อยสลายเศษใบไม้แห้งในสวน รวมถึงใช้ดับกลิ่นในอ่างล้างจาน โถสุขภัณฑ์ และรางระบายน้ำเสีย
  4. เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับผักสวนครัว เศษวัสดุบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกหลายอย่าง เช่น เปลือกไข่ ช่วยป้องกันหอยทากมากินต้นอ่อนพืช หรือเปลือกถั่วลิสง ช่วยบำรุงต้นไม้และพืชผักได้เป็นอย่างดี
  5. ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โดยผ่านกระบวนการหมักขยะอินทรีย์ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานให้ความร้อน แสงสว่าง และเดินเครื่องยนต์ได้

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้านในชุมชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู