สวัสดีครับผม นาย ธวัชชัย จันประโคน ประเภท กพร. ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

จากการออกสำรวจหมู่บ้านที่หมู่บ้านสายโท13 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารตำบลสายตะกู มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าฝายน้ำล้น ผ่านโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเกลี่ยให้เรียบร้อย บ้านสายโท13 หมู่ที่14 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

มีการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมปรับแต่งเกลี่ยให้เรียบร้อย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร มีความยาว 500 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฟ้าค้าวัสดุ มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 140,1000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มต้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน 2564 ระยะเวลาประกันการชำรุดบกพร่องตามสัญญาในวันที่ 27 กันยายน 2564  สิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2566

ผู้ควบคุมงาน    นาย ธนวัฒน์ กันรัมย์

กรรมการตรวจสอบการจ้าง     1 น.ส. นพรัตน์ หาญนาดี                       ประธานกรรมการ

2 นาย ชิษณุพงษ์ สวยประโคน               กรรมการ

3 นาย สิทธิศักดิ์ โคตรชมพู                    กรรมการ

4 นาย เหลือ สกุลพรม                            กรรมการ

5 นาย หัน ผลบุญ                                  กรรมการ

ในทุกๆปีถนนเส้นนี้คือเส้นทางบรรทุกสินค้าทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา จากชาวบ้านหรือเกษตกรในพื้นที่ โดยใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ในการเดินทางสันจรเข้าสวนไร่นาเป็นประจำ จึงทำให้ถนนมีความสึกกร่อนเกิดหลุมขนาดใหญ่ มีความชำรุดเสียหายค่อนข้างมาก จึงเหมาะสมควรแก่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ และนอกจากนี้ถนนเส้นนี้ยังเชื่อมต่อกับจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยครับ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู