ข้าพเจ้านางสาวปาริชาติ ดิบประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะนำผลการวิเคราห์ข้อมูลโดยรวมของตำบลสายตะกูมาให้ทราบก่อนอื่นเรามารู้จัก SROI ว่ามีความหมายว่าอย่างไรกัน

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยองค์กรในการทำความเข้าใจ และหาขนาดของมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่องค์กรตั้งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ทางสังคม แนวคิด SROI นั้นประยุกต์มาจากแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม(social accounting) และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) ซึ่งเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมที่เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินทั่วไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนผ่านอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวกบ่งชี้ว่ามีกำไรสุทธิทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหวังจากการลงทุนเท่าไร ไม่ได้คำนึงถึงในการรวมผลตอบแทนทางสังคมอื่นๆ เช่น สังคมสิ่งแวดล้อม หรือค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน

SROI เป็นการประเมินที่ครอบคลุมมูลค่าทางสังคมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นวิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลประโยชน์ทางสังคมด้วยการนำผลตอบแทนด้านสังคมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่องค์กรได้สร้างขึ้นมาแปลงค่าเป็นตัวเงิน(monetized value) โดยใช้การวัดตัวเงินแบบคิดลด (discounted monetized measurement) ของมูลค่าทางสังคมที่องค์กรได้สร้างขึ้น และคำนวณหาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินกิจการขององค์กร เพื่อดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไรต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป เพื่อช่วยในการประเมินว่าการลงทุนนั้นๆ มีความคุ้มค่าหรือไม่

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล SROI โดยรวมของตำบลสายตะกู ดังนี้

สำรวจ ความสำคัญ แปลผล การเปลี่ยนแปลง แปลผล
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1.ตำบลเป้าหมาย

7.527

มาก 3.484 ปานกลาง
2.ลูกจ้างโครงการ 8.356 มาก 4.139 มาก
3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 7.094 มาก 3.429 ปานกลาง
4.ชุมชนภายใน 8.515 มาก 3.812 มาก
5.ชุมชนภายนอก 5.500 ปานกลาง 1.933 น้อย
8.ผู้แทนตำบล 7.575 มาก 3.274 ปานกลาง
9.หน่วยงานภาครัฐ 7.575 มาก 4.100 มาก
10.หน่วยงาน อปท. 7.375 มาก 3.250 ปานกลาง
11.เอกชนในพื้นที่ 7.750 มาก 3.375 มาก

ภาพโดยรวม

7.474 มาก 3.422 ปานกลาง

จากตารางพบว่าภาพโดยรวมของตำบลสายตะกูมีความสำคัญ(ค่าเฉลี่ย=7.474) อยู่ในระดับมาก และมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ค่าเฉลี่ย=3.422) อยู่ในระดับปานกลาง 

และในครั้งต่อไปข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละที่ที่ทำการสำรวจมาเผยแพร่ในครั้งถัดไป

อื่นๆ

เมนู