ข้าพเจ้านางทองใบ สุโส  ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรม one day trip ในตำบลสายตะกู ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่จุด เช็คอิน ณ โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรัมย์

     สถานีอนามัยบ้านสายโท 12 ใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2523 เดิมมีชื่อว่า สถานีอนามัยบ้านสายโท 11 ใต้ ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะมีอาคารไม้เก่าที่เป็นสถานพยาบาลอีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปีนั้น และยังมีการสร้างหลุมหลบภัยในปี 2523 ทางด้านหลังของอาคาร เนื่องจากมีสงครามคอมมิวนิสต์ และในปี พ.ศ.2554 มีสงครามระหว่างไทย-กัมพูชา ทางผู้ปฏิบัติงานจึง ได้เข้ามาบูรณะ ทั้งในตัวอาคารปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการจัดทำป้ายให้ความรู้ เช่น การคุมกำเนิด โรคระบาดต่างๆ ในอดีต ไข้เลือดออก และ ปรับภูมิทัศน์ภายนอกโดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่เช็คอิน อนุรักษ์อาคารไม้เก่าเพื่อให้คนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อไป 

 

จัดเตรียมสถานที่

บรรยายกาศกิจกรรม one day trip

อื่นๆ

เมนู