สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   ณ หมู่ 16 บ้านสายโท12ใต้สามัคคี   ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน    1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ

จำนวน 172 คน

 

  1. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ จำนวน(คน)
26-35 ปี 7
36 – 59 ปี 103
60 ปีขึ้นไป 62

 

  1. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ

คือ ศาสนาพุทธ

  1. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 3 1.74
ประถมศึกษา 158 9.19
มัธยมศึกษาตอนต้น 8 4.65
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 1.16
ปวส 0 0
ปริญญาตรี 1 0.58
ทั้งหมด 172 100

 

  1. คนเด่นในชุมชน

นาง ลำเพียง อุนาริเณ (หมอนวดพื้นบ้าน)

6.การประกอบอาชีพ

อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 5 2.91
ทำนา 127 73.8
ทำไร่ 12 6.98
ทำสวน 13 7.56
รับจ้างทั่วไป/บริการ 10 5.81
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 4 2.33
อื่นๆ 1 0.58
ทั้งหมด 172 100

 

  1. ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน
ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน ระบุชนิด จำนวน(คน) ร้อยละ
ทำนา 151 78.56
ทำสวน ยางพารา 25 13.02
ทำไร่ มันสำปะหลัง 14 7.292
อื่นๆ 2 1.042
ทั้งหมด 192 100

 

  1. จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 6 3.488
 5,000-10,000 บาท/เดือน 110 63.95
 10,000 – 20,000 บาท/เดือน 31 18.02
 20,000 – 30,000 บาท/เดือน 9 5.233
 30,000-40,000 บาท/เดือน 7 4.07
 มากกว่า 40,000 บาท/เดือน 2 1.163
ไม่มีคำตอบ 7 4.07
ทั้งหมด 172 100

 

 

 

 

 

 

 

9.หนี้สินของครัวเรือน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 41 35.3
40,000-90,000 บาท 29 25
90,000-140,000 บาท 21 18.1
140,000-200,000 บาท 17 14.7
มากกว่า 200,000 บาท 8 6.9
ทั้งหมด 116 100

 

  1. การออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 49 53.3
10,000-40,000 บาท 31 33.7
40,000-90,000 บาท 10 10.9
90,000-140,000 บาท 2 2.17
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 92 100

 

  1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน(คน) ร้อยละ
 ขยะ 0 0
 น้ำเสีย 0 0
 ควันพิษฝุ่นละออง 4 44.44
 เสียงดัง 2 22.22
 การใช้สารเคมีทางการเกษตร 0 0
 สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรดุโทรม 0 0
 แสงสว่างไม่เพียงพอ 3 33.33
 ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 0 0
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 9 100

 

สรุป

จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 16 บ้านสายโท12ใต้สามัคคี  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 172 ครัวเรือน  อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่า ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ คือ ควันพิษฝุ่นละออง เสียงดัง แสงสว่างไม่เพีบงพอ และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู