1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. IDO6-สรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(แบบฟอร์ม 01) ณ บ้านโคกกระชายใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

IDO6-สรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(แบบฟอร์ม 01) ณ บ้านโคกกระชายใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ หมู่ 13 บ้านโคกกระชายใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ

จำนวน 143 คน

2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

อายุ จำนวน(คน)
15-20 ปี 1
21-25 ปี 2
26-35 ปี 4
36 – 59 ปี 89
60 ปีขึ้นไป 47

3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ

คือ ศาสนาพุทธ

4.ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 18 12.59
ประถมศึกษา 82 57.34
มัธยมศึกษาตอนต้น 17 11.89
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 9.091
ปวส 4 2.797
ปริญญาตรี 9 6.294
ทั้งหมด 143 100

 

5.คนเด่นในชุมชน

1.นายสวย เพ็งประโคน(ผู้นำทางศาสนา)

2.นายสุภาพ หารเชียว(ผู้นำชุมชน)

3.พระวิเชียร วิริยกิจโจ(ผู้นำทางความคิดด้านศาสนา)

 

6.การประกอบอาชีพ

อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 12 8.39
ทำนา 58 40.56
ทำไร่ 0 0
ทำสวน 0 0
รับจ้างทั่วไป/บริการ 39 27.27
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 24 16.78
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 0.699
นักเรียน/นักศึกษา 1 0.699
อื่นๆ 1 0.699
ทั้งหมด 104 100

 

อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
เกษตรกรรม 63 44.06
รับราชการ 6 4.196
รับจ้างทั่วไป 41 28.67
ค้าขาย 9 6.294
เปิดอู่ซ่อมรถ 1 0.699
เงินเดือนผู้สูงอายุ 6 4.196
ว่างงาน 1 0.699
ทอเสื่อกก 1 0.699
ไม่มีคำตอบ 15 10.49
ทั้งหมด 143 100

 

7.ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน

ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน ระบุชนิด จำนวน(คน) ร้อยละ
ทำนา 120 83.33
ทำสวน 0 0
ทำไร่ 2 1.40
เลี้ยงสัตว์ 0 0

 

8.จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน

จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 45 31.47
5,000-10,000 บาท/เดือน 66 46.15
10,000 – 20,000 บาท/เดือน 23 16.08
20,000 – 30,000 บาท/เดือน 5 3.497
30,000-40,000 บาท/เดือน 2 1.399
มากกว่า 40,000 บาท/เดือน 2 1.399
ทั้งหมด 143 100

 

9.หนี้สินของครัวเรือน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 3 3.947
10,000-40,000 บาท 33 43.42
40,000-90,000 บาท 22 28.95
90,000-140,000 บาท 3 3.947
140,000-200,000 บาท 5 6.579
มากกว่า 200,000 บาท 10 13.16
ทั้งหมด 76 100

 

10.การออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 10 52.63
10,000-40,000 บาท 7 36.84
40,000-90,000 บาท 2 10.53
90,000-140,000 บาท 0 0
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 19 100

 

11.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน(คน) ร้อยละ
ขยะ 3 17.6
น้ำเสีย 2 11.8
ควันพิษฝุ่นละออง 4 23.5
เสียงดัง 1 5.88
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 1 5.88
สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรดุโทรม 0 0
แสงสว่างไม่เพียงพอ 3 17.6
ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 3 17.6
อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 17 100

 

12.ปัญหาด้านสังคมในชุมชน

ระบุปัญหาสังคม จำนวน
ยาเสพติด 5
วัยรุ่น 19
การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 0
การทะเลาะวิวาท 15
ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย 0
การเข้าถึงการศึกษา 0
ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ 0
พื้นที่สาธารณะ 0
ปัญหาการแบ่งเขตที่ดิน 0
ปัญหาความยากจน 2
ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น การแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย 1
อื่นๆ (ระบุ) 0

สรุป   

จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 13 บ้านโคกกระชายใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 143 ครัวเรือน  ประชากรที่สำรวจมีความหลากหลายทางช่วงอายุ แต่โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36 – 59 ปี ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมาคือต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 10,000 – 40,000 บาท ในส่วนของการออมเงิน ประชาชรส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ซึ่งมีจำนวนถึง 124 คน จากการสำรวจทั้งหมด 143 คน โดยกลุ่มคนที่มีเงินออม มีจำนวน 19 คน โดยเฉลี่ยมีเงินออมต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่า ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ คือ ควันพิษฝุ่นละออง การขาดแคลนน้ำสะอาด แสงสว่างไม่เพียงพอ และยังรวมไปถึงปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย

วิดีโอแนะนำการทำถ่านอัดแท่งในชุมชนตำบนสายตะกู

อื่นๆ

เมนู