สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ 15 บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน  1 คน/ครัวเรือน
สรุปผลได้ดังนี้

1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 101 คน
2. อายุของกลุ่มประชากรสำรวจที่ได้

อายุ จำนวน ร้อยละ
อายุ 7-14 ปี 0 0
 อายุ 15-20 ปี 0 0
 อายุ 21-25 ปี 0 0
 อายุ 26-35 ปี 5 4.95
 อายุ 36-59 ปี 40 39.6
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 56 55.4
ทั้งหมด 101 100

3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือคือ ศาสนาพุทธ
4. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 25 24.8
ประถมศึกษา 66 65.3
ปวช. 0 0
ปวส. 0 0
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 2.97
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 6.93
ปริญญาตรี 0 0
ปริญญาโท 0 0
ทั้งหมด 101 100

5. อาชีพ

อาชีพของท่าน จำนวน(คน) ร้อยละ
ว่างงาน/ไม่มีงานทํา 0 0
 ทํานา 96 95
 ทําไร่ 3 2.97
 ทําสวน 1 0.99
 เลี้ยงสัตว์ 0 0
 รับจ้างทั่วไป/บริการ 0 0
 ทํางานบ้าน 0 0
 กรรมกร 0 0
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1 0.99
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน 0 0
 รับราชการ 0 0
 รัฐวิสาหกิจ 0 0
 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 0 0
 นักเรียน/นักศึกษา 0 0
 อื่นๆ 0 0
ทั้งหมด 101 100

6.กลุ่มเปราะบาง

ในครัวเรือนของท่านมีกลุ่มเปราะบาง จำนวน(คน) ร้อยละ
 ผู้ป่วยติดเตียง 0 0
 ผู้ที่อยู่ชายแดน 0 0
 คนไร้สัญชาติ 0 0
 ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 0 0
 เด็กกำพร้า 0 0
 อื่นๆ 0 0
 ไม่มี 101 100
ทั้งหมด 101 100

7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน

อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
เกษตร 77 76.24
ค้าขาย 2 1.98
ธุรกิจส่วนตัว 1 0.99
ไม่มีคำตอบ 21 20.79
ทั้งหมด 101 100

8.ประเภทของการผลิต

ประเภทของการผลิต ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก จำนวน(คน) ร้อยละ
ทํานา 94 72.3
 ทําไร่ (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก) อ้อย, มันสำปะหลัง 10 7.69
 ทําสวน (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก) สวนยางพารา 4 3.08
 เลี้ยงสัตว์(ระบุสัตว์ที่เลี้ยง) 0 0
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ระบุประเภทของอุตสาหกรรม) ไม่มี 0 0
 ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ระบุ) ไม่มี 0 0
 อื่นๆ ค้าขาย 1 0.77
ไม่มีคำตอบ 21 16.2
ทั้งหมด 130 100

9.เป้าหมายการผลิต

เป้าหมายการผลิต จำนวน(คน) ร้อยละ
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค 5 4.95
เพื่อจำหน่าย 9 8.911
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย 84 83.17
อื่นๆ 0 0
ไม่มีคำตอบ 3 2.97
ทั้งหมด 101 100

10.แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จำนวน(คน) ร้อยละ
 ของตนเอง 80 79.21
 กู้ยืมทั้งหมด 0 0
 กู้ยืมบางส่วน 8 7.921
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ไม่มีคำตอบ 13 12.87
ทั้งหมด 101 100

11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี

รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 3 2.97
10,000-40,000 บาท 9 8.911
40,000-90,000 บาท 9 8.911
90,000-140,000 บาท 67 66.34
140,000-200,000 บาท 2 1.98
มากกว่า 200,000 บาท 2 1.98
ไม่มีคำตอบ 9 8.911
ทั้งหมด 101 100

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร

ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร จำนวน(คน) ร้อยละ
มีส่วนร่วม 1 0.99
ไม่มีส่วนร่วม 81 80.2
ไม่มีคำตอบ 19 18.8
ทั้งหมด 101 100

13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก

ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก จำนวน(คน) ร้อยละ
อาชีพที่ทําเป็นหลัก. 54 53.5
 รับจ้าง 2 1.98
 ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง 45 44.6
 อื่นๆ 0 0
ทั้งหมด 101 100

14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน

ภาวะหนี้สินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
 ไม่มีหนี้สิน 18 17.8
 มีหนี้สิน 83 82.2
ทั้งหมด 101 100

15.หนี้สิน

มีภาวะหนี้สินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 18 21.7
40,000-90,000 บาท 57 68.7
90,000-140,000 บาท 2 2.41
140,000-200,000 บาท 5 6.02
มากกว่า 200,000 บาท 1 1.2
ทั้งหมด 83 100

16. การออมเงิน

มีภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 10 11
10,000-40,000 บาท 48 52.7
40,000-90,000 บาท 31 34.1
90,000-140,000 บาท 1 1.1
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 1 1.1
ทั้งหมด 91 100

17. อัตลักษณ์

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ความโดดเด่นของตำบล (ระบุ) จำนวน ร้อยละ
วัด 88 87.13
ผ้าไหม 11 10.89
ไม่มีคำตอบ 2 1.98
ทั้งหมด 101 100

สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 15 บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 101 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 40,000-90,000 บาท บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000-40,000 บาท และมีอัตลักษณ์ของหมู่บ้านคือ วัด

 

อื่นๆ

เมนู