ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และได้มีความสนใจในเนื้อหาหลายอย่างของตำบลสายตะกู วันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องของ อ่างเก็บน้ำตาเกา  มาเล่าสู่ทุกท่านให้ได้รับรู้กัน

  โครงการชลประทานขนาดเล็ก ( ป.ช.ด ) อ่างเก็บน้ำตาเกา(ปรับปรุง) สร้างเมื่อปี 2546 โดยรัฐบาลสร้างมอบให้ราษฎร บ้านสายโท 9 และสายโท 10 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีความจุ 112,329 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้งบประมาณในปี 2546 ในการสร้าง เพื่อใช้เป็นประโยชน์และดูแลบำรุงรักษาร่วมกัน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                      

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำตาเกา เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุจากธรรมชาติ และเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนในเขตสายโท 9 สายโท 10 และพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลสายตะกู ได้ใช้ในการทำการเกษตร ใช้แก้ปัญหาในยามหน้าแล้ง โดยจะเปิดน้ำลงมาตามทางล่องน้ำเป็นระยะๆในยามแล้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้สอยในการทำเกษตร

อื่นๆ

เมนู