ข้าพเจ้า นางสาวสุปราณี เติมประโคน ประเภท ประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากผู้นำของหมู่บ้าน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์ covid-19 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

การเฝ้าระวัง covid 19

ขั้นตอนแรกประชาชนในตำบลสายตะกูที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด
ต้องแจ้งอสม./คุณหมอ ผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้านจะมีด่านจุดคัดกรอง แจ้งข้อมูลให้อบต.อำเภอ ส่งต่อจังหวัดบุรีรัมย์รับทราบ

 

 

 

ในตำบลสายตะกูหมู่ 11 เดือนสิงหาคมมีประชาชนกักตัว 2 หลังคาเรือน

ในตำบลสายตะกูผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวได้รับวัคซีนแล้วในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ก่อนฉีดวัคซีนจะมีอสมกรอกข้อมูลเบื้องต้นชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันวัดอุณหภูมิก่อนไปฉีดที่อำเภอบ้านกรวด

 

มีเจ้าหน้าที่มอบน้ำดื่มให้ด่านจุดคัดกรองทุกจุดตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู