เนืองจากสถานการณ์โควิด – 19 ยังระบาดในช่วงนี้ทางหลายๆตำบล ได้มีการจัดทำสถานที่กักตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังมีมาตรการ การป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในชุมชนและกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่สีแดงตามจังหวัดต่างๆ

การกักตัว 14 วัน ไม่ว่าที่บ้านหรือที่ที่รัฐจัดให้ คือหัวใจของการควบคุมโรคในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง เพราะโรคนี้ 80%ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทำให้ยากที่จะรู้ ครั้นจะเอามา swab ตรวจเชื้อทุกคนก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก และถึงผลกรตรวจจะบอกว่า negative หรือไม่พบเชื้อ ก็ยังไม่อาจไว้ใจได้ ก็ยังต้องกักตัว 14 วันอยู่ดี ไปๆมาๆจึงเน้นการกักตัวคนที่เสี่ยง 14 วันไปเลยง่ายที่สุด การกักตัว 14 วัน มี 2 รูปแบที่สำคัญ แบบแรกคือการกักตนเองที่บ้านหรือ self home quarantine ดีที่สุด สะดวกที่สุด ผู้ถูกกักตัวมีความสุขที่สุด แต่ก็ต้องมีวินัย และต้องเป็นคนพอมีอันจะกินด้วย ส่วนรูปแบบที่สองคือ การกักตัวในที่ที่รัฐจัดให้ หรือ state quarntine ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้มากกว่า แต่ก็มีราคาแห่งค่าดำเนินการที่งบประมาณต้องจ่าย และราคาแห่งเสรีภาพที่ผู้ถูกกักต้องสูญเสียไป สถานที่กักตัวที่เป็น state quarantine นั้นก็สำคัญมาก เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนมีเชื้อ และเราก็ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อ ดังนั้นจึงต้องกักตัวในห้องเดี่ยว ไม่เอาไปนอนรวมกัน ห้องสองคนสามคนนั้นก็ไม่ได้ เพราะหากมี 1 คนติดเชื้อคนที่เหลือก็จะติดเชื้อไปด้วย

กลุ่มเสี่ยงที่กลับจากต่างประเทศ กลับจากเมืองที่มีการระบาด หากเสี่ยงมากจึงควรได้รับการดูแลกักตัว 14 วันโดยรัฐก่อนกลับสู่ชุมชน หากเสี่ยงน้อยก็สามารถให้กลับบ้านไปกักตัวเองที่บ้านได้ แต่ต้องมีระบบการติดตามเยี่ยมหรือเฝ้าระวังจากคนในชุมชน การกักตัวที่บ้านนั้นคือกลุ่มอภิสิทธิ์ชน หมายความว่า เขาต้องมีบ้านหลังใหญ่พอ มีห้องนอนมากพอ มีคนดูแลส่งข้าวส่งน้ำ มีเงินออมที่ไม่ต้องทำงาน 14 วันก็มีข้าวกิน เป็นต้น ซึ่งคนจนนั้นไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ แต่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขา เขาไม่สามารถจะทำได้

การจัดตั้งสถานที่กักตัว

-สามารถใช้กับสถานที่ เช่น หมู่บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่พักคนงานก่อสร้างหรือชุมชนที่ ยินดีสมัครใจ

-ชุมชนยอมรับสามารถรับผู้ป่วยในชุมชนได

-มีสถานที่ที่สามารถจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) เพื่อดูแลผู้ป่วยได้ประมาณ 200 ราย

-จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง

-สามารถประสานงานส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง

-มีสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะหรือได้รับการปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกนอก ชุมชน

อื่นๆ

เมนู