การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และจากการสำรวจชาวบ้านในพื้นที่จะมีการได้รับวัคซีน ซึ่งก่อนรับมีวิธีการเตรียมตัวดังนี้

  1. ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน
  2. พักผ่อนให้เพียงพอ
  3. หากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนอย่างน้อย สัปดาห์
  4. ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  5. รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวให้รับประทานได้เลย
  6. ถ้าใช้ยาสลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกร็ดเลือด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
  7. กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลของดการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้านในชุมชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู