ข้าพเจ้า นางสาวสุปราณี เติมประโคน ประเภท ประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลผู้นำชุมชนและอสม. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันนี้ข้าพเจ้าพูดถึงการรณรงค์การฉีดวัดซีนให้ความรู้ประชาชนที่ได้ไปรับการฉีดวัคซีน พร้อมกับพูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

การรณรงค์การฉีดวัดซีนให้ความรู้ประชาชนที่ได้ไปรับการฉีดวัคซีน ในสถานการณ์โควิด-19 การฉีดวัคซีนจะแบ่งเป็น กลุ่มผู้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”  กลุ่มที่ลงทะเบียนกับ อสม.กับโรงพยาบาล และกลุ่มผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โดยจะนัดหมายฉีดวัคซีนตาม วัน เวลา และสถานที่

สถานการณ์โควิด-19  ณ ปัจจุบัน ยังต้องเฝ้าระวัง ทุกหน่วยงานในตำบลสายตะกู ยังมีกำหนดการปฏิบัติดังนี้

-มีจุดคัดกรองทุกหมู่บ้าน

-ประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์จะต้องไปจุดที่อบต. ก่อนทุกครั้งเพื่อให้หมอตรวจหาเชื้อ

-หมอตรวจออกมาเป็นผลบวก ต้องกักในอบต.และอยู่ในความดูแลของหมอ

-หมอตรวจออกมาเป็นผลลบ ฉีดวัคซีนแล้ว ตรวจเสร็จเข้าบ้านได้

*ขณะนี้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน อสม. เร่งให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้ครบทุกคน จะได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติและเดินทางไปไหนได้สะดวกขึ้น

อื่นๆ

เมนู