ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา ดิบประโคน ประเภท กพร.ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงปฏิบัติงานในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูล โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสายตะกู หมู่1 มีการจัดตั้ง เมื่อปีพ.ศ.2545 มีกรรมการ 15 คน มีสมาชิก 160คน ปัจจุบันมีจำนวนเงิน 2,048,000 บาท กลุ่มออมเพื่อการผลิต คือการรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ และนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็น เดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้ คุณธรรม 5 ประการ

1.มีความซื่อสัตย์

2.มีความเสียสละ

3.มีความรับผิดชอบ

4.มีความเห็นอกเห็นใจกัน

5.มีความไว้วางใจกัน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

-มีการจัดทำบัญชีรายรับ

-รายจ่าย และมีการตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้อง

-มีคณะกรรมการการบริหาร มีระเบียบการกู้ยืม และมีการประชุมเป็นประจำ

-มีการปันผลประโยชน์แก่สมชิก

อื่นๆ

เมนู