สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   ณ หมู่ 6 บ้านสายโท 10 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ

จำนวน 104 คน

 

2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

อายุ จำนวน(คน)
26-35 ปี 6
36 – 59 ปี 52
60 ปีขึ้นไป 44

 

3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ

คือ ศาสนาพุทธ

 

4.ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 1 16.54
ประถมศึกษา 85 63.90
มัธยมศึกษาตอนต้น 17 13.53
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 13.53
ปวส 1 3.00
ปริญญาตรี 0 5.26
ทั้งหมด 104 115.78

 

5.คนเด่นในชุมชน

นายบูรณ์ บุญวิเศษ (หมอเรียกขวัญ)

 

6.การประกอบอาชีพ

อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 5 4.80
ทำนา 30 28.84
ทำไร่ 2 1.92
ทำสวน 23 22.11
รับจ้างทั่วไป/บริการ 33 31.73
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 7 6.73
อื่นๆ 3 2.88
ทั้งหมด 104 100

 

7.ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน

ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน ระบุชนิด จำนวน(คน) ร้อยละ
ทำนา 38 63.33
ทำสวน ยางพารา 8 13.33
ทำไร่ มันสำปะหลัง 10 22.72
อื่นๆ 4 6.66
ทั้งหมด 60 106.06

 

8.จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน

จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 24 23.07
 5,000-10,000 บาท/เดือน 61 58.65
 10,000 – 20,000 บาท/เดือน 16 15.38
 20,000 – 30,000 บาท/เดือน 2 1.92
 30,000-40,000 บาท/เดือน 1 0.96
 มากกว่า 40,000 บาท/เดือน 0 0
ไม่มีคำตอบ 0 0
ทั้งหมด 104 100

 

9.หนี้สินของครัวเรือน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 1 1.19
10,000-40,000 บาท 16 19.04
40,000-90,000 บาท 14 16.66
90,000-140,000 บาท 12 14.28
140,000-200,000 บาท 18 21.42
มากกว่า 200,000 บาท 23 27.38
ทั้งหมด 84 100

 

10.การออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 16 48.48
10,000-40,000 บาท 14 42.42
40,000-90,000 บาท 0 0
90,000-140,000 บาท 0 0
140,000-200,000 บาท 2 6.06
มากกว่า 200,000 บาท 1 3.03
ทั้งหมด 33 100

 

11.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน(คน) ร้อยละ
 ขยะ 1 0
 น้ำเสีย 1 0
 ควันพิษฝุ่นละออง 2 4.25
 เสียงดัง 1 2.12
 การใช้สารเคมีทางการเกษตร 1 0
 สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรดุโทรม 1 2.12
 แสงสว่างไม่เพียงพอ 35 74.47
 ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 4 0
 อื่นๆ (ระบุ) 1 2.12
ทั้งหมด 47 85.11

 

12.ปัญหาด้านสังคมในชุมชน

ระบุปัญหาสังคม จำนวน(คน)
 ยาเสพติด 0
 วัยรุ่น 27
 การทะเลาะวิวาท 10
 ปัญหาความยากจน 24
ทั้งหมด 61

สรุป  จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 6 บ้านสายโท 10 เหนือ  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 140 ครัวเรือน  อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่า ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ คือ แสงสว่างไม่เพียงพอ ทำการการสัญจรลำบากในบางพื้นที่ และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่

 

วีดิโอนำเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลสายตะกู : ขนมกะหรี่ปั๊บ

อื่นๆ

เมนู