ข้าพเจ้านางทองใบ สุโส ประเภท ประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของชุมชน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 14 บ้านสายโท 13 และหมู่ 15 บ้านโคกกระชาย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 14 บ้านสายโท 13 และหมู่ 15 บ้านโคกกระชาย ในตำบลสายตะกู ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่แล้ว เกิดความสนใจในเรื่องของการทอเสื่อกก จึงจะพูดถึงความเป็นมาของการทอเสื่อกก

 

การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน   ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต

ตำบลสายตะกู มีการสืบสานภูมิปัญญาทางด้านการทอเสื่อกกนี้มายาวนาน จนปัจจุบันแม้มีผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามาทดแทนการใช้เสื่อกกมากมายให้เลือก ทำให้กระแสความนิยมในการใช้เสื่อกกลดลง แต่ชาวบ้านในตำบลก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้อยู่

อื่นๆ

เมนู