กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเก่าสายตะกู หมู่ 11

      ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา  ดิบประโคน ประเภทกพร ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงปฏิบัติงานในวันที่ 3    กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเก่าสายตะกู หมู่ 11

      เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เมื่อปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีเงินสัจจะสะสม 420000 บาท มีคณะกรรมการ 15 คน และมีสมาชิก 103 คน
      กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อนำมาเป็นทุนสำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็น กู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของหมู่บ้าน สวัสดิการของครอบครัวที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
      กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้านทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินทุน การส่งเสริมประชาธิปไตย การเคารพกฎกติกา ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ส่วนแนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของหมู่บ้าน เป็นเป้าหมายที่กรมพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญ จึงได้จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

 

สมุดบัญชีกลุ่มออมทรัพย์

การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับกลุ่มออมทรัพย์

อื่นๆ

เมนู