ข้าพเจ้านางโสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านน้อยลำชี, หมู่ 7 บ้านสายโท 12 ใต้ และหมู่ 16 บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายครอบครัว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูล 02 หมู่ 9 บ้านน้อยลำชี, หมู่ 7 บ้านสายโท 12 ใต้ และหมู่ 16 บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายบุญมี ใจกล้า, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นายไสว วงศาเทียม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 นายทองสุข ดีรัมย์ เพื่อสำรวจข้อมูล 02 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร และมีอาชีพที่น่าสนใจคือ การจักรสานจากพลาสติก, ไม้ไผ่และกก เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านบางกลุ่มที่รายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

 

 

ขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมต่อผู้สำรวจเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจะติตามขั้นตอนการทำอาชีพจักรสานต่อไป โปรดรอติดตามตอนต่อไปนะคะ

อื่นๆ

เมนู