ข้าพเจ้า น.ส. ขันแก้ว ณพล ประเภทประชาชน ประจำตำบลสายตะกู โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 ดิฉันได้ทำการสำรวจพื้นที่หมู่10และหมู่13ของบ้านโคกกระชาย ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จากการสำรวจในพื้นที่ ประชาชนบางส่วนยังคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมในชุมชน ทั้งด้านงานจักรสาน งานหัตถกรรม การทอผ้าไหมผ้ามัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น มีมนเสน่ห์ชวนให้หลงไหล และควรแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง

การทอผ้าไหมของชุมชนในพื้นที่หมู่10และหมู่13นั้น นิยมทำในกลุ่มแม่บ้าน ลายที่นิยมในการทอ เช่น ไหมมัดหมี่ ผ้าพื้นเรียบ ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดงเป็นต้น ส่วนใหญ่นั้นนิยมทำไหมมัดหมี่เป็นหลัก การทอไหมเป็นการทอผ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ไว้สำหรับสวมใส่ในงาานสำคัญต่างๆ พิธีกรรมท้องถิ่น หรือประเพณีทางศาสนาในหมู่บ้าน ด้วยเอกลักษณ์ของลายไหมทำให้ผู้ที่พบเห็นชื่นชอบและสนใจ จึงเกิดการจับกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านร่วมกันทอผ้าไหมเพื่อจำหน่าย ตามผู้ที่สนใจสั่งทำตามจำนวนที่ต้องการ จึงทำให้เกิดงานขึ้นในชุมชนและสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชนอีกด้วย

ปัจจุบันเทคโนโลยีการทอผ้าสร้างเครื่องนุ่งห่มมีความก้าวหน้าอย่างมาก ความทันสมัย ความรวดเร็วซึ่งตอบสนองต่อความต้องการและค่านิยมของคนในยุคปัจจุบัน การทอผ้าไหมในชุมชนนั้นนับวันจึงลดน้อยลงมากซึ่งแตกต่างจากอดีต นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่ควรแก่่การอนุรัษ์เป็นอย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู