ประวัติศาสตร์ตำบลสายตะกู

     ข้าพเจ้านางสาวนัฐริกา  กิติพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงปฏิบัติงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูล ประวัติและความเป็นมาของตำบลสายตะกู 
     จากคำบอกเล่าของ กำนันประชิด โกรัตน์ ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลสายตะกู  และเป็นบุคคลที่ริเริ่มก่อตั้งตำบลสายตะกู ได้เล่าว่า เดิมตำบลสายตะกูอยู่ในตำบลปราสาท  ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้แยกออกมาเป็นตำบลสายตะกู  และในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการแยกออกมาอีกตำบลคือตำบลจันทบเพชร ในด้านการการปกครองเดิมเป็นแบบสภาตำบลและได้มีการเปลี่ยนมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากสุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ฯลฯ   เดิมหมู่บ้านมีอยู่ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน  ส่วนการจัดตั้งหมู่บ้านนั้นเป็นลักษณะหมู่บ้านอาสาพัฒนาและการป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การเกิดสงครามและเพื่อรักษาความสงบและความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน  ในช่วงปีพ.ศ. 2520 ได้มีการสู้รบของเขมรแดงโดยได้มีการทะลักเข้ามาฝั่งไทยและเกิดการแบ่งแย่งพื้นที่ของไทย  ไทยได้มีการผลักดันให้เขมรแดงออกไปแต่ไม่สำเร็จ จึงต้องมีการสู้รบกันและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด คือ หมู่ 7 สายโท 12 ใต้ และ หมู่ 13 บ้านโคกกระชาย   
     ด้านศาสนาละวัฒนธรรม วัดแห่งแรกของตำบลสายตะกู คือ วัดเก่าสายตะกู หมู่ 11 ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2515 ปัจจุบันมีวัดทั้งหมด 11 วัด วัดที่เป็นจำคณะอำเภอคือ วัดใหม่สายตะกู หมู่ 1 
     ด้านการศึกษา โรงเรียนสายตะกูแต่เดิมมีทั้งหมด 6 โรงเรียน และได้มีการยุบ 1 โรงเรียนคือโรงงเรียนซับสมบูรณ์ ปัจจุบันได้ตั้งเป็นกองทัพบกอุปถัมภ์ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 สายโท 10 ใต้ 

อื่นๆ

เมนู